Udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.

Súhlas so spracovaním osobných údajov je prevádzkovateľ SUBWAY LANGUAGE CENTRE s.r.o.,IČO: 52749975 miesto podnikania Mariánske námestie 29/6, 010 01 Žilina, zapísaný Okresným úradom Žilina Číslo živnostenského registra: 580-366765 ako „prevádzkovateľ) oprávnený požadovať v zmysle zákona č.  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Všeobecného nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 z 27. 04. 2016 (GDPR)  o ochrane osobných údajov.

V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním poskytnutých osobných údajov, a to mena, priezviska, dátumu narodenia a kontaktu, t.j. údajov uvedených v Prihláške za účelom  plnenia poslania, cieľov a predmetu činnosti prevádzkovateľa, poštovej a emailovej komunikácie a marketingové účely, a to po dobu  10 rokov. 

Beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby  v oblasti spracovania osobných údajov sú upravené v § 19 až 30  zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Taktiež som si vedomý/á toho, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. 

Som si vedomý/á  toho, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.